نرم افزار

software

+ نرم افزار برنامه نویسی پی ال سی میتسوبیشی الکتریک(GX-Developer V8.72)                                                                                                                      
FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2C, FX2N, FX2NC, FX3G, FX3U,FX3UC
A0J2HCPU, A1FXCPU, A1SCPU, A1SJCPU, A1SHCPU, A1SJHCPU, A1NCPU, A2CCPU, A2CJCPU, A2NCPU, A2SCPU, A2SHCPU, A3NCPU, A2ACPU.A3ACPU, A2UCPU, A2USCPU, A2ASCPU, A2USHCPU, A3UCPU,A4UCPU
, Q00JCPU, Q00UJCPU, Q00CPU, Q00UCPU, Q01CPU, Q01UCPU, Q02CPU, Q02HCPU, Q02PHCPU, Q02UCPU, Q03UDCPU, Q03UDECPU, Q04UDHCPU, Q04UDEHCPU, Q06HCPU, Q06PHCPU, Q06UDHCPU, Q06UDEHCPU, Q10UDHCPU, Q10UDEHCPU, Q12HCPU, Q12PHCPU, Q12PRHCPU, Q13UDHCPU, Q13UDEHCPU, Q20UDEHCPU, Q20UDEHCPU, Q25HCPU, Q25PHCPU, Q25PRHCPU, Q26UDHCPU, Q26UDEHCPU
L02CPU, L26CPU
 QS001CPU
  A171SHCPU, A172SHCPU, A173UHCPU, A273UHCPU

GX-Developer  (Version: 8.72)
GX-Developer

=============================================================================================================================================

+ نرم افزار شبیه ساز پی ال سی میتسوبیشی الکتریک (GX-Simolator) ورژن 6

GX-Simolator  (Version: 6.02)
GX-Simulator

===========================================================================================================================================
+ نرم افزار برنامه نویسی نمایشگر (HMI) میتسوبیشی الکتریک (GT-Designer2 V2.90u)                                                                                                               
F920GOT, F930GOT, F940GOT, F940WGOT
A950GOT, A956WGOT, A960GOT, A970GOT, A985GOT
GT1020, GT1030, GT1040,GT1045, GT1050, GT1055, GT1150, GT1155, GT1550, GT1555, GT1562, GT1565, GT1572, GT1575, GT1585

GT-Designer 2 (Version: 2.90u)
GT-Designer2

=============================================================================================================================================
+ نرم افزار برنامه نویسی نمایشگر (HMI) میتسوبیشی الکتریک (E-designer V6.13)                                                                                                                    
                                                                                                                
 E50, E100, E150, E200, E300, E410, E600, E610, E615, E700, E710, E900, E910

E-Designer (Version: 6.13)
E-Designer

=============================================================================================================================================

+ دانلود نرم افزار برنامه نویسی نمایشگر (HMI) میتسوبیشی الکتریک(E-Designer V7.50)                                                                                                           
 
E50, E100, E150, E200, E300, E410, E600, E610, E615, E700, E710, E900, E910, E1012, E1022, E1032, E1041, E1043, E1060, E1061, E1062, E1063, E1070, E1071, E1100, E1101, E1151

E-Designer (Version: 7.50)
E-Designer

=============================================================================================================================================

+ نرم افزار برنامه نویسی نمایشگر (HMI) میتسوبیشی الکتریک (GT-Designer2 V1.02c)                                                                                                              
F920GOT, G930GOT, F940GOT
A950GOT, A956WGOT, A960GOT, A970GOT, A985GOT

دانلود
GT-Designer 2

=============================================================================================================================================

+ نرم افزار برنامه نویسی پی ال سی میتسوبیشی الکتریک(GX-Works2 V1.560j)                                                                                                                        
FX0S, FX0N, FX1S, FX1N, FX2C, FX2N, FX2NC, FX3G, FX3U, FX3UC, FX3S, FX3SA, FX3GC, FX3GE, FX3GA
 Q00JCPU, Q00UJCPU, Q00CPU, Q01CPU, Q01UCPU, Q02CPU, Q02HCPU, Q02PHCPU, Q02UCPU, Q03UDCPU, Q03UDECPU, Q03UDVCPU, Q04UDHCPU, Q04UDEHCPU, Q04UDV, Q04UDV, Q04UDPV, Q06HCPU, Q06PHCPU, Q06UDHCPU, Q06UDEHCPU, Q06UDVCPU, Q06UDPVCPU, Q10UDHCPU, Q10UDEHCPU, Q12HCPU, Q12PHCPU, Q12PRHCPU, Q13UDHCPU, Q13UDEHCPU, Q13UDVCPU, Q13UDPVCPU, Q20UDEHCPU, Q20UDEHCPU
 L02CPU, L06CPU, L26CPU, L26-BTCPU, L02SCPU, L02S-PCPU

دانلود
GX-Works2

=============================================================================================================================================

+ نرم افزار برنامه نویسی پی ال سی میتسوبیشی الکتریک(GX-Works 3 V1.080j)                                                                                                                                                                                                
R02CPU, R04CPU, R04ENCPU, R08CPU, R08ENCPU, R08PCPU, R08PSFCPU, R08SFCPU, R16CPU, R16ENCPU, R16PCPU, R16PSFCPU, R16SFCPU, R32CPU, R32ENCPU, R32PCPU, R32PSFCPU, R32SFCPU, R120CPU, R120ENCPU, R120PCPU, R120PSFCPU, R120SFCPU, RJ72GF15-T2
L04HCPU, L08HCPU, L16HCPU
FX5UCPU, FX5UJCPU, FX5SCPU
R16NCCPU

دانلود
GX-Works 3

=============================================================================================================================================

+ نرم افزار برنامه نویسی پی ال سی میتسوبیشی الکتریک(GX-Works 3 V1.080j)                                                                                                                                                                                                
R02CPU, R04CPU, R04ENCPU, R08CPU, R08ENCPU, R08PCPU, R08PSFCPU, R08SFCPU, R16CPU, R16ENCPU, R16PCPU, R16PSFCPU, R16SFCPU, R32CPU, R32ENCPU, R32PCPU, R32PSFCPU, R32SFCPU, R120CPU, R120ENCPU, R120PCPU, R120PSFCPU, R120SFCPU, RJ72GF15-T2
L04HCPU, L08HCPU, L16HCPU
FX5UCPU, FX5UJCPU, FX5SCPU
R16NCCPU 

دانلود
GX-Works 3

=============================================================================================================================================

+ نرم افزار شبیه ساز پی ال سی میتسوبیشی الکتریک (GX-Simolator) ورژن 7

دانلود
GX-Simolator